Happening: Nieuw Industrieel Ondernemen

Vlaanderen wil een topregio zijn. Daarvoor heeft het een toonaangevende industrie nodig. Wat dat betekent, kan u zelf nagaan tijdens de Nieuw Industrieel Ondernemen Happening.

Want wie aan de top wil staan, moet altijd één stap voor zijn. Hoe dat te doen, is de kernvraag op dit inspiratiemoment.

Hou deze twee dagen alvast vrij om kennis te maken met inspirerende en toonaangevende voorbeelden uit de praktijk. Laat uw stem horen en wissel ervaring uit tijdens de interactieve workshops of kom langs op de job- en stagebeurs.

Gratis inschrijving via het Windkracht 13 project!
Wilt u graag deelnemen aan deze happening? Vraag uw gratis registratie code aan via wk13@ugent.be 

NIO Happening

>>meer info: http://www.nieuwindustrieelondernemenhappening.be/

Presentaties studiedag 27/02

Na een succesvolle studiedag met boeiende sprekers en vele vragen van de meer dan honderd aanwezigen kan u hier terecht voor de presentaties.

sfeerbeeld studiedag windkracht 13
Raadpleeg hier ook de deelnemerslijst

sfeerbeeld

Studiedag 27 februari

Op donderdag 27 februari organiseert Power-Link Universiteit Gent, in het kader van het project ‘Windkracht 13’, en in nauwe samenwerking met Tecnolec, i-Cleantech Vlaanderen en de West-Vlaamse Cleantech Antenne (POM West-Vlaanderen) de studiedag ‘Kleine en middelgrote windturbines, technische aspecten uitgelicht’.

Tijdens deze studiedag werpen we een objectieve blik op de windturbines die geïnstalleerd werden op het veldlaboratorium, of Small Wind Turbine (SWT) Field Lab, van de Universiteit Gent. Het integreren van een windturbine in het landschap blijft immers een heikel punt, een doordachte aanpak is cruciaal.

Aansluitend getuigen enkele ontwikkelaars over hun windturbine in het kader van ‘Technologie in Actie’ (TiA). Technologie in actie is een reeks van workshops waarin groene technologie wordt voorgesteld door een aanbieder aan een doelpubliek dat potentiële interesse heeft. De technologie moet nieuw zijn en marktpotentieel hebben in Vlaanderen. Omwille van barrières zoals onvoldoende bekend, omwille van regelgeving, marktacceptatie,… wil i-cleantech Vlaanderen deze technologieën een duwtje in de rug geven.

Het programma vind je hier. Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

West-Vlaanderen hinkt achterop

In 2013 kwamen er in Vlaanderen 25 nieuwe windturbines bij. Op zich is dat opnieuw minder dan het voorgaande jaar, maar opvallend is ook dat West-Vlaanderen als nochtans windrijke provincie allerminst de beste leerling van de klas is. Er kwamen het afgelopen jaar 25 nieuwe windturbines op land bij in Vlaanderen, goed voor 56,9 megawatt (MW) bijkomend vermogen. Voor het tweede jaar op rij neemt het nieuwe geïnstalleerde vermogen af, zo betreurt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). Voor 2014 verwacht de organisatie ongeveer 100 MW nieuwe capaciteit, het peil van 2011. Er kwamen in 2013 elf nieuwe windparken op land bij in de Vlaamse provincies. Dat brengt het totaal op 252 windturbines, die samen een geïnstalleerd vermogen van 480 MW hebben. Dat levert een productie op van gemiddeld 960.000 megawattuur (MWh), of de energiebehoefte van 275.000 gezinnen. De nieuwe turbines werden bijna uitsluitend in twee regio’s gebouwd: het noordoosten van Oost-Vlaanderen en het westen van Limburg. Oost-Vlaanderen is de koploper, maar West-Vlaanderen (1 nieuw project) is wel de meest windrijke provincie. Daar is dringend een versterking van het elektriciteitsnet nodig, klinkt het.
(Bron: Belga, Redactie KW)

Ruimtelijke informatie kaart


Een selectie van waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen wordt aan de hand van layers toegevoegd aan deze ruimtelijke informatie kaart. Deze layers zijn gekoppeld aan de database van Mercator Vlaanderen, opgemaakt door de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. Door deze koppeling met deze database, blijft deze ruimtelijke informatie up-to-date. Door het toevoegen van deze ruimtelijke informatie is het mogelijk voor de gebruiker om op een heel vlotte en accurate manier rekening te houden met vastgelegde waardevolle en gevoelige gebieden tijdens het vergunningsverleningsproces. Volgende layers worden aan de interactieve kaart toegevoegd:

a. Aangeduide ankerplaatsen
b. Lijn – en puntrelicten
c. Vlaamse natuurreservaten
d. Inventaris bouwkundig erfgoed
f. Vogelrichtlijngebied
g. Beschermde stads-en dorpsgezichten
h. Beschermde archeologische sites
i. Beschermd landschap
j. Beschermde monumenten
k. Gebieden duinendecreet
l. VEN en IVON gebieden
m. RAMSAR richtlijnen
n. UNESCO werelderfgoed
o. Seveso richtlijn

Deze ruimtelijke informatiekaart is hier te vinden.

Interactieve kaart

De interactieve kaart is hier te vinden. Deze interactieve kaart runt het best met de internetbrowser van Firefox, deze kan hier gedownload worden.

De interactieve map interface maakt het mogelijk om het terrein waar een eventuele toekomstige kleine of middelgrote windturbine geplaatst wordt, door de gebruiker te laten omschrijven. Vooreerst wordt de plaats van de KMWT ingegeven door een marker op de interactieve kaart te plaatsen. Het zoeken van de gewenste plaats op deze interactieve kaart kan door middel van het zoekvenster gekoppeld aan de plaatsdatabase van Google Maps. Daarna kunnen de obstakels in het terrein ingegeven worden. Constructies, bossen met dichte vegetatie en enkele bomen worden telkens apart getekend op de kaart door de gebruiker. Elk object wordt door de gebruiker voorzien van een hoogte-coördinaat.

Naast de KML-code kan ook een lijst met coördinaten (breedtegraad, lengtegraad en hoogte-coördinaat) geëxporteerd worden naar de Windkracht 13 spreadsheet. In de spreadsheet kunnen de voorgeprogrammeerde viewshed analyses, slagschaduwcontroles, geluidscontroles en andere controles op deze geïmporteerde coördinaten worden losgelaten.

KMWT cruciaal voor plattelands-economie

Uit een nieuw rapport gepubliceerd door RenewableUK blijkt dat in 2012 een record aantal mensen een kleine of middelgrote windturbine (KMWT) plaatsten. Een belangrijke stimulans was het voordelig feed-in-tarief dat kort nadien werd gereduceerd. De overgrote meerderheid van deze KMWT’s zijn geïnstalleerd op landbouwgronden en in landelijke woongebieden. Dit bewijst volgens RenewableUK dat KMWT’s een belangrijke rol spelen in het revitaliseren van de plattelandseconomie.
>> Lees meer

Alternatieve windturbines: enkele concepten

Er wordt steeds gezocht naar alternatieven voor de traditionele horizontale-as windturbines. Met deze verschillende concepten wordt geprobeerd de geluidsproductie, de slagschaduw en de visuele impact te beperken of elimineren. Via onderstaande link vindt u het artikel van “Technology Watch” waar enkele nieuwe ontwikkelingen kort worden voorgesteld.
>> Lees meer

Slagschaduwcontrole tool

Situaties waarin de wieken van de KMWT slagschaduw op bebouwde gebieden laat vallen of zonlicht reflecteert op deze gebieden, dient men ten alle tijde tot een minimum te herleiden. Dit laatste is eenvoudig op te lossen met een matte lak. Situaties waarbij de wieken zich bevinden binnen de directe weg van het zonlicht zijn echter niet tegen te gaan. Dit zal moeten gecontroleerd worden door middel van een slagschaduwcontrole voordat de KMWT op een bepaalde plaats geïmplementeerd wordt. Deze slagschaduwcontrole berekent hoelang een bepaald controlepunt in de slagschaduw gelegen is en controleert of dit alles onder de vastgelegde slagschaduwnorm blijft. De normering voor slagschaduw legt een maximum van 8 uur per jaar en maximaal 30 minuten per dag op voor een woongebied.

Deze slagschaduwcontrole tool zal binnenkort gepubliceerd worden.

Ruimtelijke en juridische barrières

Windkracht 13 (WK13) omvat o.a. een JERTS-studie (Juridisch, Economisch, Ruimtelijk, Technisch, Sociaal) die de bestaande barrières voor de markt van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) in kaart brengt. De ruimtelijke en juridische pijlers spelen in dit kader een centrale rol. De inplanting van windturbines heeft immers een directe impact op de techno-economische barrières en vereist een sociaal-maatschappelijk draagvlak. In WK13 worden verschillende tools gecreëerd, waaronder een geluidscontrole-, slagschaduw- en implementatietool. Via deze laatste kan de gebruiker a.d.h.v. een interactieve kaart de ruwheid van het landschap en de objecten (huizen, bomen e.d.) geplaatst in het landschap ingeven. Op die manier kan geverifieerd worden of het plaatsen van een kleine of middelgrote windturbine realiseerbaar is.

Uit analyses van het huidige beleid omtrent de inplanting van KMWT blijkt dat er nauwelijks een gepast beleidskader is voor kleine en zeker voor middelgrote windturbines. Lokale en provinciale overheden nemen een eerder afwachtende en aarzelende houding aan, wat interfereert met het groeien van de windturbinemarkt. De omzendbrief omtrent KMWT [Omzendbrief LNE/2009/01 2009] is niet bindend waardoor gemeentes op een subjectieve wijze kunnen beslissen windturbines al dan niet te vergunnen. Binnen WK13 wordt er gewerkt aan een planologisch stappenplan om de vergunningverlenende overheid te helpen een meer gefundeerde en objectieve beslissing te nemen inzake de inplanting van KMWT.