Macro & micro windkaart

Macro windkaart
De rentabiliteit van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) wordt net zoals bij grote windturbines hoofdzakelijk bepaald door de beschikbare hoeveelheid wind. Het windvermogen is dan ook evenredig met de derde macht van de windsnelheid. In het Windplan Vlaanderen (VUB & ODE) werd een windkaart opgemaakt die een schatting weergeeft van de gemiddelde windsnelheid op 75 meter hoogte. In vergelijking met grote windturbines hebben KMWT echter een beperkte ashoogte. Analoog aan de kaart uit het Windplan Vlaanderen wordt daarom een macro windkaart opgemaakt specifiek voor kleine en middelgrote windturbines, respectievelijk op 15 en 30 meter hoogte.

Windkaart10m
Micro windkaart
De relatief lage hoogte waarop KMWT geïnstalleerd worden zorgt er voor dat ze onderhevig zijn aan de interactie van de wind met lokale obstakels. Het effect van deze obstakels op de windsnelheid en bij gevolg ook op de energieproductie van een windturbine wordt gevisualiseerd met een micro windkaart. Dit geeft nuttige informatie bij het zoeken naar de meest geschikte locatie voor KMWT. Een dergelijke zoektocht komt neer op een evenwichtsoefening gevormd door technische en economische opportuniteiten enerzijds en juridische, ruimtelijke en sociale drempels anderzijds. Aan de hand van enkele cases zal deze samenhang gedemonstreerd worden.

lokale windkaart 15m(2)

Ruimtelijke informatie kaart


Een selectie van waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen wordt aan de hand van layers toegevoegd aan deze ruimtelijke informatie kaart. Deze layers zijn gekoppeld aan de database van Mercator Vlaanderen, opgemaakt door de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. Door deze koppeling met deze database, blijft deze ruimtelijke informatie up-to-date. Door het toevoegen van deze ruimtelijke informatie is het mogelijk voor de gebruiker om op een heel vlotte en accurate manier rekening te houden met vastgelegde waardevolle en gevoelige gebieden tijdens het vergunningsverleningsproces. Volgende layers worden aan de interactieve kaart toegevoegd:

a. Aangeduide ankerplaatsen
b. Lijn – en puntrelicten
c. Vlaamse natuurreservaten
d. Inventaris bouwkundig erfgoed
f. Vogelrichtlijngebied
g. Beschermde stads-en dorpsgezichten
h. Beschermde archeologische sites
i. Beschermd landschap
j. Beschermde monumenten
k. Gebieden duinendecreet
l. VEN en IVON gebieden
m. RAMSAR richtlijnen
n. UNESCO werelderfgoed
o. Seveso richtlijn

Deze ruimtelijke informatiekaart is hier te vinden.

Interactieve kaart

De interactieve kaart is hier te vinden. Deze interactieve kaart runt het best met de internetbrowser van Firefox, deze kan hier gedownload worden.

De interactieve map interface maakt het mogelijk om het terrein waar een eventuele toekomstige kleine of middelgrote windturbine geplaatst wordt, door de gebruiker te laten omschrijven. Vooreerst wordt de plaats van de KMWT ingegeven door een marker op de interactieve kaart te plaatsen. Het zoeken van de gewenste plaats op deze interactieve kaart kan door middel van het zoekvenster gekoppeld aan de plaatsdatabase van Google Maps. Daarna kunnen de obstakels in het terrein ingegeven worden. Constructies, bossen met dichte vegetatie en enkele bomen worden telkens apart getekend op de kaart door de gebruiker. Elk object wordt door de gebruiker voorzien van een hoogte-coördinaat.

Naast de KML-code kan ook een lijst met coördinaten (breedtegraad, lengtegraad en hoogte-coördinaat) geëxporteerd worden naar de Windkracht 13 spreadsheet. In de spreadsheet kunnen de voorgeprogrammeerde viewshed analyses, slagschaduwcontroles, geluidscontroles en andere controles op deze geïmporteerde coördinaten worden losgelaten.

Slagschaduwcontrole tool

Situaties waarin de wieken van de KMWT slagschaduw op bebouwde gebieden laat vallen of zonlicht reflecteert op deze gebieden, dient men ten alle tijde tot een minimum te herleiden. Dit laatste is eenvoudig op te lossen met een matte lak. Situaties waarbij de wieken zich bevinden binnen de directe weg van het zonlicht zijn echter niet tegen te gaan. Dit zal moeten gecontroleerd worden door middel van een slagschaduwcontrole voordat de KMWT op een bepaalde plaats geïmplementeerd wordt. Deze slagschaduwcontrole berekent hoelang een bepaald controlepunt in de slagschaduw gelegen is en controleert of dit alles onder de vastgelegde slagschaduwnorm blijft. De normering voor slagschaduw legt een maximum van 8 uur per jaar en maximaal 30 minuten per dag op voor een woongebied.

Deze slagschaduwcontrole tool zal binnenkort gepubliceerd worden.

BERA Wind workshop

In 2011 bundelden 14 Belgische onderzoeksorganisaties de krachten onder de naam BERA, Belgian Energy Research Alliance. BERA brengt gezamenlijk onderzoek en innovatie in de Belgische energiesector samen met het oog op extra visibiliteit van deze nationale inspanningen in het buitenland. Dit geeft de Belgische onderzoekers voldoende kritische massa, wat een strategische rol op Europees niveau en in het bijzonder in de European Energy Research Alliance (EERA) mogelijk maakt.

In februari 2013 werd de thematische groep rond windenergie (BERA Wind) geaccepteerd als Full Participant in het EERA Joint Programma Wind Energy, die groepeert de meest erkende onderzoeksinstellingen in Europa op het gebied van windenergie.

Op 13 september 2013 organiseerde BERA Wind een workshop om het onderzoek op het gebied van windenergie in België te promoten en samenwerkingsverbanden te ontwikkelen op Belgisch niveau. Deze workshop vond plaats in de Université Libre de Bruxelles.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van BERA en EERA.

Start Windkracht 13

Nieuw Industrieel Beleid

Het nieuw industrieel beleid is een overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen. De bedoeling is om de industrie in Vlaanderen te ‘transformeren’ naar een moderne industrie die groener, socialer, creatiever en innovatiever is. Het nieuw industrieel beleid steunt op vier pijlers: 1. nieuwe fabriek voor de toekomst 2. competentie- en arbeidsmarktbeleid 3. industrieel innovatiebeleid 4. infrastructuurbeleid

Windkracht 13

Looptijd: 01 mrt ’13 tot 31 aug ’15

Project status: lopend

Dit project is gericht op het openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines. Dit wordt gefundeerd door het uitvoeren van een JERTS- (Juridisch, Economisch, Ruimtelijk, Technisch, Sociaal) studie die de bestaande barrières duidelijk in kaart brengt en aan de hand hiervan ook aanbevelingen doen voor het verlagen van drempels verbonden met deze barrières. Al dusdoende worden nieuwe opportuniteiten geformuleerd en worden ‘best-case’ opportuniteiten in verband met de installatie van kleine en middelgrote windturbines duidelijk in kaart gebracht die leiden tot de installatie van de broodnodige demonstraties. Dit is dan ook het uiteindelijke doel van dit project. Naast het openbreken van bestaande maar beperkte markt is het de bedoeling om uitgaande van realistische en pragmatische criteria nieuwe locaties in kaart te brengen en zodoende de marktintroductie van KMWT’s te versterken. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan het hergebruik van (bestaande) masten en torens die naast hun traditionele functie ook – eventueel na aanpassing – geschikt zijn voor hernieuwbare energietoepassingen in het algemeen, kleine (en middelgrote) wind turbines in het bijzonder. Bij de uitvoering van deze studie wordt vertrokken van de bestaande regelgeving, ondersteuningsmechanismen en normen, doch is het de bedoeling hier niet op vast te pinnen maar door een specifieke benadering hier van los te koppelen om het mogelijk te maken een nieuwe wind te laten blazen in de Vlaamse en lokale energiebeleid. Het project maakt deel uit van een oproep in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid. De economische pijler van het NIB focust op de ‘Fabriek van de Toekomst’ als het knooppunt van het nieuwe productiviteitsoffensief.