Partners

Het openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines vereist een multidisciplinaire aanpak. Hiervoor wordt samengewerkt tussen Power-Link, het energiekennisplatform van de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep Milieu- en ruimtebeheer (MRB) van de afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning.

Als kennispartner sensibiliseert Power-Link tot rationeel, reductief en alternatief energiegebruik. Als netwerkpartner speelt Power-Link in op het actuele, innovatieve en creatieve karakter van de nieuwe productie- en consumptie-energiemarkt en creëert zo een onderzoeksplatform met een eigen high tech omgeving, met name het Greenbridge wetenschapspark. Als communicatiepartner werd de vzw Power-Link opgericht, die een professionele cleantech portaalsite aanbiedt en zo de inhoudelijke werking van het kennisplatform versterkt. Power-Link biedt daarnaast een meerwaarde aan op vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, promotie, etc., zowel van bedrijfsgerichte als van onderzoeksgestuurde vragen en projecten rond duurzame en hernieuwbare energie.

De onderzoeksgroep Milieu- en ruimtebeheer is gegroeid uit de synergie tussen milieu, ruimte en ondernemen. MRB richt zich enerzijds op projectonderzoek inzake milieu- en energiethema’s, anderzijds op de studie van het collectief ondernemen en het management van bedrijvenclusters. De groep kenmerkt zich door een interdisciplinaire aanpak en biedt, vaak samen met collega-experten of via wetenschappelijke uitwisseling, toegepast-technologische deskundigheid, economisch-bedrijfskundige kennis, ruimtelijk-planologische competentie, juridische expertise en een sociaal maatschappelijk draagvlak voor de (studie van) clusteractiviteiten op en rond bedrijvenparken.

Dit valoriserend netwerk en deze expertise wordt nog versterkt door het betrekken van Volta als valorisatiepeter. Volta is dé koepelorganisatie waar 3 dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector hun krachten bundelen in één organisatiestructuur om zo een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Vormelek, Tecnolec en FBZ worden bestuurd door de sociale partners van de elektrotechnische sector.  Daarin zijn zowel de werkgeversfederaties van de elektrotechnische sector als de werknemersorganisaties vertegenwoordigd.