Presentaties infosessie 28/04/15

Op 28 april organiseerden Universiteit Gent en Tecnolec een infosessie rond kleine en middelgrote windturbines (KMWT), met de steun van het Agentschap Ondernemen.

Deze sessie was gewijd aan pragmatische en praktische methodes om de visuele impact en de inpasbaarheid van KMWT in kaart te brengen. Daarnaast werden ook praktische tips en richtlijnen gegeven die hulp bieden bij het selecteren van KMWT en geschikte locaties op basis van rentabiliteit, kwaliteit en wettelijke randvoorwaarden.

Continue reading

Groei van markt KWT vertraagt

Bonn/Husum, 20 maart 2015 (WWEA) – Ter gelegenheid van de zesde World Summit for Small Wind in Husum (Duitsland), heeft het WWEA de globale statistieken van kleine windturbines bekendgemaakt. De samenvatting van het rapport geeft aan dat 2013 een beproevend jaar was voor de kleine windindustrie, na jaren van continue groei.

“Het is een gebrek aan ondersteuning vanuit het beleid samen met de administratieve en bureaucratische obstakels die de belangrijkste belemmeringen vormen voor kleine wind.” Stefan Gsänger, Secretaris-Generaal WWEA

Continue reading

Macro & micro windkaart

Macro windkaart
De rentabiliteit van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) wordt net zoals bij grote windturbines hoofdzakelijk bepaald door de beschikbare hoeveelheid wind. Het windvermogen is dan ook evenredig met de derde macht van de windsnelheid. In het Windplan Vlaanderen (VUB & ODE) werd een windkaart opgemaakt die een schatting weergeeft van de gemiddelde windsnelheid op 75 meter hoogte. In vergelijking met grote windturbines hebben KMWT echter een beperkte ashoogte. Analoog aan de kaart uit het Windplan Vlaanderen wordt daarom een macro windkaart opgemaakt specifiek voor kleine en middelgrote windturbines, respectievelijk op 15 en 30 meter hoogte.

Windkaart10m
Micro windkaart
De relatief lage hoogte waarop KMWT geïnstalleerd worden zorgt er voor dat ze onderhevig zijn aan de interactie van de wind met lokale obstakels. Het effect van deze obstakels op de windsnelheid en bij gevolg ook op de energieproductie van een windturbine wordt gevisualiseerd met een micro windkaart. Dit geeft nuttige informatie bij het zoeken naar de meest geschikte locatie voor KMWT. Een dergelijke zoektocht komt neer op een evenwichtsoefening gevormd door technische en economische opportuniteiten enerzijds en juridische, ruimtelijke en sociale drempels anderzijds. Aan de hand van enkele cases zal deze samenhang gedemonstreerd worden.

lokale windkaart 15m(2)

Ruimtelijke en juridische barrières

Windkracht 13 (WK13) omvat o.a. een JERTS-studie (Juridisch, Economisch, Ruimtelijk, Technisch, Sociaal) die de bestaande barrières voor de markt van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) in kaart brengt. De ruimtelijke en juridische pijlers spelen in dit kader een centrale rol. De inplanting van windturbines heeft immers een directe impact op de techno-economische barrières en vereist een sociaal-maatschappelijk draagvlak. In WK13 worden verschillende tools gecreëerd, waaronder een geluidscontrole-, slagschaduw- en implementatietool. Via deze laatste kan de gebruiker a.d.h.v. een interactieve kaart de ruwheid van het landschap en de objecten (huizen, bomen e.d.) geplaatst in het landschap ingeven. Op die manier kan geverifieerd worden of het plaatsen van een kleine of middelgrote windturbine realiseerbaar is.

Uit analyses van het huidige beleid omtrent de inplanting van KMWT blijkt dat er nauwelijks een gepast beleidskader is voor kleine en zeker voor middelgrote windturbines. Lokale en provinciale overheden nemen een eerder afwachtende en aarzelende houding aan, wat interfereert met het groeien van de windturbinemarkt. De omzendbrief omtrent KMWT [Omzendbrief LNE/2009/01 2009] is niet bindend waardoor gemeentes op een subjectieve wijze kunnen beslissen windturbines al dan niet te vergunnen. Binnen WK13 wordt er gewerkt aan een planologisch stappenplan om de vergunningverlenende overheid te helpen een meer gefundeerde en objectieve beslissing te nemen inzake de inplanting van KMWT.